Fremleje

Overvejer du at udleje din lejlighed for en kortere eller længere periode? Vær opmærksom følgende bestemmelser i vores vedtægter:

Fremleje
En andelshaver kan kun fremleje eller fremlåne sin bolig med bestyrelsens skriftlige tilladelse, som kun kan gives, når en man af særlige grunde, midlertidigt må fraflytte sin lejlighed for en kortere periode. Bestyrelsen skal endvidere godkende lejeren og betingelserne for lejemålet, der skal være tidsbegrænset på maksimalt 2 år.

Man kan først fremleje sin lejlighed, når man har boet i andelsboligforeningen som andelshaver i minimum 1 år. Har man fremlejet sin lejlighed successivt i 2 år, skal man bebo sin lejlighed i minimum 1 år, før fremleje kan tillades igen.

Bestyrelsen kan, når yderligere forhold taler herfor give dispensation fra de nævnte regler.

Korttidsudlejning
En andelshaver, der har boet i andelsboligen i mindst ½ år, er berettiget til at korttidsudleje sin andelsbolig helt eller delvis til ferie og fritidsmæssige formål. Hver enkelt fremlejeperiode skal minimum være af 3 dages varighed og kan sammenlagt højst udgøre 3 uger pr. kalenderår. Bestyrelsen og de øvrige beboere i ejendommen skal senest ved opstart af korttidsudlejningen underrettes om udlejningen – enten på foreningens Facebookside eller ved mail til bestyrelsen@absalonsgade28.dk.